NEMAČKI LOVAČKI TERIJER

DEUTSCHER JAGDTERRIER - GERMAN HUNTING TERRIER

Pravilnik fci za sudije na izložbama

Sadrzaj:
1 opšte odredbe
2 minimalni uslovi zahteva za zvanje sudije na izlozbama kao i zahteva za obuku, ispite i nominacije sudija na izlozbama
3 definisanje kategorija sudija na izlozbama u okviru fci
4 opšti uslovi za prihvatanje svojstva sudije na izlozbama
5 opšti zadaci sudije na izlozbama
6 ponašanje sudije na izlozbama
7 sankcije
8 primena pravilnika


1 Opšte odredbe
Odredbe koje se navode u paragrafima od 1 do 6 obavezne su za sve clanove i partnere pod ugovorom fci i moraju se uzeti u obzir kao minimalni uslovi fci koji ce se primeniti na svako lice (muškarca ili zenu), koje zeli da se imenuje za sudiju za izlozbe, od strane svoje nacionalne kinološke organizacije(ocn), clanice fci. svaki clan fci duzan je da propise i navede pojedinosti opštih uslova koje je propisala fci. pravilnici zemalja clanica, medutim, ni u kom slucaju ne smeju biti u suprotnosti sa ovim pravilnicima fci.

2 Minimalni uslovi zahteva za zvanje sudije za izlozbe
kao i zahteva za obuku, ispite i nominacije sudija za izlozbe
Zahtevi kandidata koji zele da postanu sudije za izlozbe moraju se prihvatiti na osnovu zvanicnih pravilnika ocn-a zemlje boravišta kandidata. svaka ocn organizacija duzna je da svojim kandidatima omoguci neophodne kurseve radi njhovog zadovoljavajuceg obrazovanja, da pripremi odgovarajuce ispite i preuzme zvanicno imenovanje sudija za izlozbe.
Organizacije ocn su duzne da organizuju zadovoljavajuci program osnovne obuke kako bi kandidati ovladali primerkom koji se pominje u paragrafu 2 d, potparagraf 1-6. kandidatima za sudije mora se pruziti mogucnost da cešce prate program obuke.
ovu obuku takode su duzne da prate sudije koje posle duzeg odsustvovanja iz ringova zele da potvrde svoje znanje kao i sudije koje zele da sude dodatne rase.
Ovaj program duzni su da prate kandidati pre nego što budu pozvani na pismeni ispit.
Da bi bio priznat od strane fci kao sudija na medunarodnim izlozbama, kandidat koji je polozio ispite za svoju prvu rasu mora da ispunjava sledece uslove:

a. mora biti punoletan.

b. u trenutku podnošenja zahteva za kandidata - sudiju za jednu ili za više rasa, buduci kandidat duzan je da dokaze da je ranije obavljao delatnost odgajivaca, da ima sopstvenu registrovanu odgajivacnicu i da su psi koje ima upisani u rodovnu knjigu u njegovoj zemlji
ili da dokaze da je postizao uverljive rezultate kao izlagac najmanje u toku pet godina
ili da dokaze da je aktivno i odgovorno bio ukljucen u rad sa psima najmanje pet godina.

c. da je sta`irao najmanje pet puta na zvanicnim izlozbama kao pripravnik ili sekretar ringa u periodu od najmanje jedne godine radi upoznavanja sa proceduralnim problemima i pravilnicima.

d. zvanicna ispitna komisija za polaganje sudijskih ispita(koju imenuje ocn kandidata) duzna je da dostavi kandidatu prethodni pisani test koji ce mu omoguciti da pokaze da ima dovoljno znanja iz sledecih oblasti:
1. anatomija (u pogledu statike), morfologija i kretanje pasa;
2. genetika, zdravlje, temperament;
3. poznavanje jednog ili više standarda rase/rasa;
4. ponašanje sudije, nacela i tehnike sudenja;
5. nacionalni pravilnik o izlozbama i drugi nacionalni pravilnici;
6. fci pravilnik o izlozbama i drugi fci pravilnici.

kandidat mora uspešno da odgovori na ceo test.

e. Što šire poznavanje rase je jedan od najosnovnijih cinilaca za ocenjivanje pasa, a kvalifikovani sudija duzan je da savršeno vlada standardom rase fci kako bi doneo odluku koja se temelji na znanju o rasi koju ocenjuje.
Prakticna obuka ima za cilj da pomogne kandidatu da stekne što šire znanje i razumevanje jedne ili više rasa, pravilnika i procedura ringa. ona se sastoji u prisustvovanju odredenom broju izlozbi u toku kojih je kandidat stekao obrazovanje, bez obzira što je polozio pismeni test. svaka organizacija clanica fci treba da odredi koliko dugo ta prakticna obuka treba da traje i kakav joj znacaj treba dati.

f. Sudije za izlozbe fci koje su priznate i koje imaju ugled sudija sa velikim iskustvom, duzne su da nadziru prakticnu obuku. kandidat je duzan da napiše izveštaje o psima koje ce ocenjivati za vreme svoje obuke i da ih dostavi pomenutim sudijama ili sudiji. ove sudije treba da ocene znanje kandidata-sudije, njegov nacin ocenjivanja, njegovo ponašanje i da ove informacije dostave ispitnoj komisiji.
Kada se ova obuka završi sa uspehom, kandidat treba da polozi praktican ispit pod nadzorom ispitne komisije, koja je duzna da sastavi izveštaj o ispitu i dobijenim rezultatima.

g. Kada ga njegova ocn imenuje za sudiju za izlozbe, pre nego što pocne da sudi na izlozbama fci (cacib) koje se odrzavaju izvan zemlje njegovog boravišta, kandidat treba da sudi u zemlji svog porekla najmanje dve godine rasu ili rase za koje je polo`io
Svaka ocn organizacija clanica fci duzna je da na listu sudija fci stavi samo ona lica koja odgovaraju gore navedenim kriterijumima. sve ocn takode moraju da azurno vode ovu listu kao i sve informacije koje se odnose na sudije i da ih svake godine dostave sekretarijatu fci.

dodatne rase
Sudije za izlozbe koje su ovla{}ene za jednu ili više rasa u nekoj grupi i koji zele da dobiju odobrenje za ocenjivanje druge rase, duzne su da svoje zahteve pismeno dostave, da pohadaju prakticnu obuku i da uspešno poloze pismeni ispit o standardu rase ili rasa o kojima je rec. praktican ispit za ovu ili ove rase takode je obavezan.
Ukoliko je apsolutno nemoguce pribaviti primerke odredene rase za praktican ispit, kandidat je duzan, da sa uspehom polozi, kao alternativno rešenje, pismeni ispit sa više pitanja o standardu ili standardima rase ili rasa koje zeli da ocenjuje. ova odredba se primenjuje samo na iskusne sudije koje svojoj listi rasa zele da dodaju jednu ili više rasa.

3 definisanje kategorija sudija za izlozbe u okviru fci
Sudija za izlozbe ocn (savezne) moze da bude:
a) sudija rase
b) sudija grupe
c) sudija allround (sudija svih rasa)
Organizacije ocn su duzne da u fci pošalju detaljne informacije o svim sudijama ovlašcenim da sude izvan zemlje njihovog boravišta.

a) sudija rase je osoba koju je ovlastila njegova ocn da ocenjuje jednu ili više rasa.
b) sudija grupe je osoba koju je ovlastila njena ocn da ocenjuje, jednu ili više zvanicnih grupa koje su navedene u nomenklaturi rasa fci. sudija grupe je ovlašcen da dodeljuje cacib bilo kojoj rasi za koju ima dozvolu. pošto budu nominovane, sudije grupe organizacija ocn mogu da biraju (na cacib izlozbama) "najbolji u grupi" (bog) - grupa za koje su kvalifikovani. za sudije za grupe zemalja stalnih clanica fci nije potrebno traziti prethodno ovlašcenje od njihove ocn.
osim toga, sudija grupe moze da bira "najlep{eg psa izlo`be" (bis) na medunarodnim izlozbama jedino ako ocn koja ga je pozvala prihvati da on bude ovlašcen u svojstvu sudije grupe za najmanje dve grupe fci i da ima dozvolu svoje ocn da ocenjuje na ovoj manifestaciji.
ako fci prizna jednu novu rasu, sudija grupe automatski je ovlašcen da je ocenjuje pod uslovom da se ta rasa nalazi u grupi koju sudija moze da ocenjuje.
ako jedna rasa (koja se nalazi medu rasama koje sudija moze da ocenjuje) bude premeštena u grupu za koju sudija grupe nije kvalifikovan, taj sudija u svakom slucaju zadrzava ovlašcenje da nju ocenjuje.
Kandidat koji zeli da postane sudija grupe duzan je da pravilno ocenjuje i morao je da sudi na zvanicnim manifestacijama (medunarodnim i nacionalnim izlozbama) najmanje 4 godine. što se tice ostalog, nominacija sudija grupe u potpunosti zavisi od odgovarajucih ocn koje ce u svakom slucaju posebno paziti na broj registrovanih rasa u odgovarajucoj zemlji.

c) sudija allround ili sudija svih rasa je osoba koju je ovlastila njegova ocn da ocenjuje sve rase grupa koje je priznala fci. sudija allround moze da dodeljuje cacib (na medunarodnim izlozbama) svim rasama koje je priznala fci.
pošto budu nominovane, sudije allround organizacija ocn mogu da ocenjuju (na izlozbama za cacib) sve rase i sva takmicenja, ukljucujuci i takmicenja "najbolji u grupi" (bog) grupa i "najbolji na izlozbi" (bis). za sudije allround organizacija stalnih clanica fci nije potrebno traziti prethodnu saglasnost od njihove ocn.
ako fci priznaje jednu novu rasu, sudija allround automatski je ovlašcen da je ocenjuje.
Kandidat koji zeli da postane sudija allround mora vec biti kvalifikovan za više grupa fci. što se tice ostalog, nominacija sudija allround u potpunosti zavisi od odgovarajucih ocn koje ce u svakom slucaju posebno paziti na broj registrovanih rasa u odgovarajucoj zemlji.

4 opšti uslovi za prihvatanje svojstva sudije na izlozbama
Samo sudije koje se nalaze na listi sudija za izlozbe svake ocn u skladu sa gore pomenutim uslovima imaju ovlašcenje da dodeljuju cacib na medunarodnim izlozbama. rase koje sudije partnerskih zemalja pod ugovorom sa fci mogu da ocenjuju jasno su naznacene u individualnim ugovorima koje su potpisale fci i ove zemlje.
- sudije koje su imale dozvole od svojih ocn, ali koje nisu sudile u poslednjih pet godina i duze, moraju polagati novi pismeni ispit pre nego što budu ponovo mogle da sude. pre nego što izda novu dozvolu za ocenjivanje, ocn je duzna da se uveri u strucnost sudije u pogledu ocenjivanja jedne ili više rasa koje je ranije mogao da ocenjuje.
- ako se sudija preseli u zemlju cija nacionalna kinološka organizacija nije clanica ili partner pod ugovorom sa fci, on moze, samo ukoliko to zatrazi od fci, da nastavi da ocenjuje rase za koje je bio ovla{}en od strane svoje ocn, pod uslovom da nijedna disciplinska mera protiv njega nije bila preduzeta, da je ocn koja ga je pozvala na izlozbu o tome bude obaveštena i da fci da svoj pristanak. generalni sekretarijat azurno ce voditi listu i izdavati dozvole za sudenje. fci je odgovoran za ove sudije.
- sudija koji se preseli iz zemlje cija je ocn clanica fci u drugu zemlju sa istim statusom moze da nastavi da sudi. on mora dobiti dozvolu ocn zemlje u kojoj ima novo boravište za rase za koje je bio ovla{}en od strane ocn svoje zemlje porekla pod uslovom da nijedna disciplinska mera protiv njega nije bila preduzeta. ovaj sudija mora poslati zahtev svojoj novoj ocn u roku od tri godine od datuma promene boravišta. ocn nove zemlje bice odgovorna za ovog sudiju.

5 opšti zadaci sudije za izlozbe
U toku izlozbi koje se odrzavaju u zemljama cija ocn je clanica fci, sudije za izlozbe su duzne da stalno prate vazece standarde rasa fci samo ukoliko oni nisu u suprotnosti sa zakonima zemlje u kojoj se odrzava manifestacija. oni nijedan standard ne smeju da tumace na nacin koji bi naneo štetu zdravlju u funkcionalnom pogledu nekog psa.
Kada sluzbeno nastupa, sudija za izlozbe je duzan da se strogo pridrzava ovog pravilnika kao i pravilnika o izlozbama fci te svakog drugog pravilnika fci.
Zadatak sudija je da se pripreme za svaku izlozbu i prouce standarde rasa i sve druge vazne pravilnike.
Sudije uvek treba da budu dosledne i mudre kada sluzbeno nastupaju. njihova etika mora biti besprekorna i duzni su da poštuju svoje kolege i izlagace.

6 ponašanje sudije za izlozbe
1. opšti principi
Sudije za izlozbe organizacije clanice fci obavljaju znacajan zadatak za medunarodnu kinološku sredinu. prema tome, njihovo ponašanje mora biti dostojno poverenja i besprekorno, kako u njihovom profesionalnom radu tako i u privatnom zivotu.
znaci:
- sudija nikada ne bi trebalo da zakasni u ring ili da napusti izlozbeni prostor pre nego što završi sve zadatke koji su mu povereni.
- sudija ne bi trebalo da kritikuje rad nekog od svojih kolega.
- sudija ni u kom slucaju ne moze da zahteva da bude pozvan da sudi.
- sudija ne sme da konsultuje katalog izlozbe pre ili za vreme svog sudenja.
- u ringu sudija mora ispravno da se ponaša i da sve pse ravnopravno pregleda. njegovo odelo mora biti jednostavno i korektno u skladu sa zadatkom koji mu je dodeljen. uz to, sve vreme mora biti korektan i civilizovan.
- sudija bi trebalo da se uzdrzi od pušenja u ringu za vreme svog sudenja.
- sudija bi trebalo da se uzdrzi od upotrebe alkoholnih pica u ringu.
- sudija ne moze da prijavi registrovanog psa na svoje ime za izlozbu ako pas treba da bude ocenjen onda kada sluzbeno nastupa na istoj izlozbi.
- sudija ne moze da prikaze nijednog psa na izlozbi onda kada sluzbeno nastupa na istoj izlozbi.
- partner sudije, clan njegove bliske familije ili svaka osoba koja sa njim zivi pod istim krovom moze da prijavi i prikaze jednog psa ili više pasa koji pripadaju rasi ili rasama koje sudija ne ocenjuje na dan prikazivanja psa ili pasa.
- psi koje sudija prikaze na medunarodnoj izlozbi na kojoj on ne nastupa u svojstvu sudije, moraju pripadati ili njegovoj odgajivacnici ili moraju biti njegovo vlasništvo ili suvlasništvo, ili vlasništvo ili suvlasništvo nekog partnera, ili clana njegove bliske familije ili bilo kog lica koje sa njim zivi pod istim krovom.
- sudija ne sme da ocenjuje nijednog psa ciji je bio vlasnik, suvlasnik, koga je pripremio, cuvao kod sebe ili prodao u prethodnih šest meseci pre otvaranja izlozbe na kojoj sluzbeno nastupa. isto vazi za pse koji pripadaju partneru, njegovoj bliskoj familiji ili svakoj osobi koja sa njim zivi pod istim krovom.
- sudiji nije dopušteno da na izlozbu na kojoj sluzbeno nastupa u svojstvu sudije ide sa izlagacima koji ce mu prikazati svoje pse za vreme te manifestacije.
- sudija nikako ne sme da se zdruzi sa izlagacima ili da odsedne kod njih ako je pozvan da ocenjuje njihove pse. to moze da radi samo po završetku izlozbe.

2. prihvatanje poziva
a) sudija fci moze da ocenjuje samo na izlozbama fci ili na izlozbama koje organizuju zemlje clanice ili partneri pod ugovorom sa fci. njemu nije dozvoljeno da sudi na manifestacijama koje fci nije priznala osim ako se one ne odrzavaju u zemljama koje nisu u sastavu fci (nisu clanice ni partneri pod ugovorom). u ovom slucaju potrebno je dobiti prethodnu dozvolu ocn zemlje boravišta sudije.

b) kada dobije poziv da sudi izvan zemlje svoga boravišta, sudija je duzan da pristupi neophodnim ispitivanjima kako bi se uverio da organizacija izlozbe spada u nadleznost fci ili da je izlozbu organizovalo društvo koje je fci priznala.

c) ako je izlozbu organizovao neki klub, sudija je duzan da proveri da li su taj klub zvanicno priznali ocn ili partner pod ugovorom sa fci (iz zemlje u kojoj se manifestacija odrzava).

d) pre nego što prihvati da sudi na izlozbi koja se organizuje izvan zemlje njegovog boravišta, sudija fci je duzan da svaki put dobije pismenu dozvolu od svoje ocn. organizacioni komitet izlozbe treba da dobije ovu dozvolu posredstvom ocn zemlje u kojoj se odrzava izlozba. kopija se mora poslati sudiji.

e) kada je pozvan da sudi izvan zemlje svog boravišta, sudija treba tecno da govori barem jedan od cetiri jezika fci (engleski, francuski, nemacki, španski). ukoliko ne ispunjava ovaj uslov, duzan je da nade licnog prevodioca ako organizacioni komitet to od njega zatrazi.

f) sudija ne sme ni u kom slucaju da prihvati da ocenjuje, na bilo kojoj izlozbi, rasu za koju nije kvalifikovan od strane svoje ocn. ovo se jednako primenjuje na ocenjivanja za "najboljeg u grupi" i "najboljeg na izlozbi".

7 sankcije
1. svaki sudija koji prekrši pravilnike izlozbi fci i/ili nacionalne pravilnike kao i pravilnike fci za sudije na izlozbama, na bilo koji nacin, odgovoran je pred svojom ocn, koja je duzna da nad njim primeni sankcije ako se prekršaj utvrdi. organizacije ocn imaju obavezu da daju na glasanje pravilnik koji ce im omoguciti da kazne svaki oblik lošeg ponašanja jednog od njihovih sudija ili svaki prekršaj pravilnika koji sudija moze da napravi.

2. mora se obezbediti mogucnost da sudija bude saslušan, bilo usmeno bilo pismenim putem. sudija mora imati pravo na ulaganje zalbe na donetu odluku. u tom slucaju, nijedno lice koje je bilo ukljuceno u proces odluke o donošenju sankcije ne moze biti clan odbora za zalbe kome ce ona biti predata.

3. organizacije ocn duzne su da predvide mogucnosti za sledece kazne:

a) rešavanje problema bez izricanja kazne,
b) upozorenje sa ili bez pretnje suspenzijom sudije,
c) zabrana sudiji da ocenjuje u odredenom vremenskom periodu
d) brisanje sudije sa spiska,
e) zabrana sudiji da sudi u inostranstvu ili ukidanje (obustavljanje) ovlašcenja (koja su vec data) za sudenje u inostranstvu.

4. ocn je duzna da obavesti fci o svojoj odluci cim ona postane pravosnazna.

8 primena pravilnika
Izvršni komitet fci moze, svojom voljom i nepovratno, narocito kada neki delovi ovog pravilnika više ne budu na snazi, da donese odluku o delimicnoj izmeni ovog pravilnika radi garancije valjanosti svake medunarodne manifestacije koja se odrzava pod pokroviteljstvom fci kao i obezbedivanja uslova da ovaj pravilnik jednostavno bude poštovan.
Cinjenica da jedan deo ili više delova ovog pravilnika više ne vaze ne podrazumeva to da pravilnik u celini treba posmatrati kao nevazeci.
Ovaj pravilnik stupa na snagu odmah po njegovom odobrenju od strane generalnog komiteta fci i mora se poslati svim clanovima i partnerima pod ugovorom sa fci.
O vaj pravilnik odobrio je generalni komitet fci u madridu, 28. novembra 2001. godine. on ce stupiti na snagu 1. januara 2002. utvrduje se prelazni period u trajanju od dve godine (rok je 31. decembar 2003) kako bi se organizacijama clanicama i partnerima pod ugovorom sa fci omogucilo da prilagode njihove nacionalne pravilnike.