NEMAČKI LOVAČKI TERIJER

DEUTSCHER JAGDTERRIER - GERMAN HUNTING TERRIER

UPUTSTVO O SPROVO�ENJU MERA ZA SPRECAVANJE �TETA KOJE DIVLJAC MO�E PRICINITI IMOVINI I LJUDIMA

(Objavljeno u "Sl. glasniku RS", br. 33/94)


1. Mere za sprecavanje �teta sprovodi korisnik lovi�ta na nacin kojim obezbeduje:
1) Odr�avanje brojnog stanja divljaci u lovi�tu u granicama kapaciteta lovi�ta utvrdenog lovnom osnovom za gajenje za�ticenih vrsta divljaci, a na nivou biolo�ke ravnote�e za ostale vrste divljaci van re�ima za�tite.
2) Hrana i voda za sve vrste divljaci koje �ive u lovi�tu u potrebnoj kolicini, a za vreme pojave povecanja �teta, neposredno pre setve ili sadnje, za vreme su�e, u vreme dozrevanja useva i plodova, kao i pojacana ishrana i prihranjivanje divljaci koja cini �tetu.
3) Podizanje "polja za divljac" i "remiza za divljac" setvom i sadnjom biljnih vrsta koje privlace divljac u delovima lovi�ta udaljenim od povr�ina na kojima divljac pricinjava �tete.
4) Pru�anje pomoci pri nabavci sredstava za odbijanje divljaci (repelenata) i davanje uputstava o kori�cenju tih sredstava u cilju sprecavanja, odnosno smanjivanja �teta od divljaci.
       Obim i nacin pru�anja pomoci utvrduju sporazumno korisnik lovi�ta i vlasnik-korisnik zemlji�ta, voda, useva i zasada.
5) Odr�avanje zdravstvenog stanja divljaci i preduzimanje higijensko-tehnickih mera koje sprecavaju pojavu �irenja zaraznih i drugih bolesti.
       U vreme pojave vecih �teta u odredenim zonama lovi�ta, korisnik lovi�ta povecava broj cuvara u cilju sprecavanja i smanjivanja �teta.
2. Vlasnici i korisnici zemlji�ta, �uma, zasada, useva i voda u lovi�tu i u neposrednoj blizini lovi�ta ucestvuju u sprovodenju mera za sprecavanje �teta od divljaci na nacin kojim se obezbeduje:
1) Nabavljanje sredstava koja odbijaju divljac (repelenti) od useva i zasada i koriste ih prema uputstvu proizvodaca, odnosno korinika lovi�ta.
2) Redovna kontrola stanja svoje imovine i u slucaju pojave �teta od divljaci odmah, a najkasnije za 24 sata po nastanku �tete pismeno obave�tavaju korisnika lovi�ta o tome.
3) Cuvanje ili organizovanje cuvanja ugro�ene imovine kori�cenjem vezanih pasa, raznih pla�ila, svetlosnih i zvucnih uredeja, lo�enjem vatre, spaljivanjem materijala ciji dim i gasovi odbijaju divljac i drugim prikladnim sredstvima.
4) Kori�cenje mehanickih sredstava za pojedinacnu za�titu stabala vocaka i drugih sadnica (alufolija, metalne trake, plasticne trake, plasticne trake, plasticna folija, plasticni ili papirnati d�akovi, �iblje, kukuruzovina i drugi materijali).
5) Za�tita najugro�enijih useva i zasada (povrtnjaci, rasadnici, vocnjaci, planta�e, vinogradi) ogradivanjem odgovarajucim ogradama u zavisnosti od vrste divljaci koja ugro�ava imovinu kori�cenjem prirucnog materijala, drveta, vucene i pletene �ice, farmerskog pletiva, elektroograda (elektricnih pastira).
6) Uklanjanje useva i plodova sa povr�ina u lovi�tu i u neposrednoj blizini lovi�ta u agrotehnickom roku.
7) Zasejavanje ili zasadivanje enklava i poluenklava u lovi�tu, narocito u �umskom kompleksu usevima i zasadima koji ne privlace divljac i odr�avaju plodored na tim povr�inama kako divljac ne bi navikla na istu hranu i na istom mestu.
3. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavlivanja u "Slu�benom glasniku Republike Srbije".