NEMAČKI LOVAČKI TERIJER

DEUTSCHER JAGDTERRIER - GERMAN HUNTING TERRIER

PRAVILNIK O VISINI �TETE ZA BESPRAVNO ULOVLJENU ILI NA DRUGI NACIN UNI�TENU DIVLJAČ


Clan 1.
Za protivzakonito ulovljenu ili na drugi nacin uni�tenu divljac za�ticenu trajnom zabranom lova ili lovostajem, korisniku lovi�ta se placa naknada �tete, i to:

Red. br. Vrsta divljaci Iznos u dinarima
I TRAJNO ZA�TICENA DIVLJAC
1. Ris 150.000,00
2. Vidra, hermelin -velika lasica, stepski i �areni tvor 100.000,00
3. Lasica i drugi sitni sisari 10.000,00
4. Orlovi, sokolovi, jastrebovi osim jastreba koko�ara, velika droplja, sova u�ara, veliki i mali tetreb 100.000,00
5. Velika bela caplja, ka�ikara, ražanj, mi�ari, eje i lunje 60.000,00
Nesiti -pelikani, bela i crna roda, labudovi, ždralovi, caplje osim sive i velike bele caplje, utva zlatokrila, utva �arena, plavokljunka, mala lisasta guska, �ljuke osim �umske �ljuke, sabljarke, liskonoge, sove osim sove u�are, vivak, cigre, zijavci, legnjevi, pi�tare, pupavci, zlatovrane, vodomari, pcelarica i detlici 45.000,00
7. Galebovi i gavran 10.000,00
8. Ptice, pevacice, osim sojke, sive vrane, svrake, gavrana i gacca 5.000,00
II LOVOSTAJEM ZA�TICENA DIVLJAC
1. Jelen obicni (evropski)
1.1 . tele -jelence do 1 godine starosti 15.000,00
1.2. ko�uta 30.000,00
1.3. jelen mužjak, kada ima trofej (rogovlje)
1.3.1 . do 119 CIC poena 30.000,00
1.3.2. od 120,00 do 149,99 CIC poena 60.000,00
1.3.3. od 150,00 do 169,99 CIC poena 200.000,00
1.3.4 od 170,00 do 189,99 CIC poena 275.000,00
1.3.5. od 190,00 do 209,99 CIC poena 300.000,00
1.3.6. od 210,00 do 219,99 CIC poena 600.000,00
1.3.7. od 220,00 i vi�e CIC poena 800.000,00
1.4. jelen mužjak kada nema rogovlje (odbaceno ili rogovlje u bastu) 250.000,00
2. Jelen lopatar
2.1. tele -jelence do 1 godine starosti 10.000,00
2.2. ko�uta 20.000,00
2.3. jelen mužjak kada ima trofej (rogovlje)
2.3.1. do 99,99 CIC poena 10.000,00
2.3.2. od 100,00 do 119,99 CIC poena 30.000,00
2.3.3. od 120,00 do 139,99 CIC poena 40.000,00
2.3.4. od 140,00 do 149,00 CIC poena 50.000,00
2.3.5. od 150 do 159,99 CIC poena 60.000,00
2.3.6. od 160,00 do 169,00 CIC poena 75.000,00
2.3.7. od 170,00 do 179,00 CIC poena 100.000,00
2.3.8. od 180,00 i vi�e CIC poena 200.000,00
2.4. jelen mužjak kada nema rogovlje (odbaceno ili rogovlje u bastu) 100.000,00
3. Srna obicna (evropska)
3.1. lane -srnce do 1¸godine starosti 5.000,00
3.2. srna 30.000,00
3.3. srndac kada ima trofej (rogovlje)
3.3.1. do 69,99 CIC poena 30.000,00
3.3.2. od 70,00 do 79,99 CIC poena 50.000,00
3.3.3. od 80,00 do 99,99 CIC poena 75.000,00
3.3.4. od 100,00 do 114,99 CIC poena 100.000,00
3.3.5. od 115,00 do 129,99 CIC poena 200.000,00
3.3.6. od 130,00 i vi�e CIC poena 300.000,00
3.4. srndackada nema rogovlje (odbaceno ili rogovlje u bastu) 100.000,00
4. Divlja svinja
4.1. prase do 1 godine starosti 3.000,00
4.2. nazime do 2 godine starosti 5.000,00
4.3. krmaca 20.000,00
4.4. vepar do 79,99 CIC poena 50.000,00
4.4.1. od 80,00 do 89,99 CIC poena 100.000,00
4.4.2. od 90,00 do 99,99 CIC poena 150.000,00
4.4.3. od 100,00 do 109,99 CIC poena 200.000,00
4.4.4. od 110,00 do 114,99 CIC poena 250.000,00
4.4.5. od 115,00 do 119,99 CIC poena 300.000,00
4.4.6. od 120,00 i vi�e CIC poena 500.000,00
5. Divokoza
5.1. divojare do 1 godine starosti 10.000,00
5.2. divokoza i divojarac
5.2.1. do 69,99 CIC poena 30.000,00
5.2.2. od 70,00 do 79,99 CIC poena 50.000,00
5.2.3. od 80,00 do 84,99 CIC poena 70.000,00
5.2.4. od 85,00 do 89,99 CIC poena 100.000,00
5.2.5. od 90,00 do 99,99 CIC poena 120.000,00
5.2.6. od 100,00 do 104,99 CIC poena 150.000,00
5.2.7. od 105,00 do 109,99 CIC poena 200.000,00
5.2.8. od 120,00 i vi�e CIC poena 350.000,00
6. Muflon
6.1. muflonsko jagnje do 1 godine starosti 5.000,00
6.2. muflonska ovca -muflonka 15.000,00
6.3. muflon do 139,99 CIC poena 20.000,00
6.4. od 140,00 do 149,99 CIC poena 25.000,00
6.5. od 150,00 do 159,99 CIC poena 30.000,00
6.6. od 160,00 do 169,99 CIC poena 50.000,00
6.7. od 170,00 do 179,99 CIC poena 60.000,00
6.8. od 180,00 do 184,99 CIC poena 80.000,00
6.9. od 185,00 do 194,99 CIC poena 120.000,00
6.10. od 195,00 do 204,99 CIC poena 250.000,00
6.11. od 205,00 i vi�e CIC poena 350.000,00
7. Medved mrki
7.1. mece do 1 godine starosti 150.000,00
7.2. medved i mecka, kada imaju trofej -krzno
7.2.1. do 249,99 CIC poena 300.000,00
7.2.2. od 250,00 do 274,99 CIC poena 500.000,00
7.2.3. od 275,00 do 299,99 CIC poena 600.000,00
7.2.4. od 300,00 do 399,99 CIC poena 700.000,00
7.2.5. od 400,00 i vi�e CIC poena 900.000,00
7.3. medved i mecka kada imaju trofej lobanja
7.3.1. do 44,99 CIC poena 15.000,00
7.3.2. od 45,00 do 48,99 CIC poena 20.000,00
7.3.3. od 49,00 do 50,99 CIC poena 25.000,00
7.3.4. od 51,00 do 52,99 CIC poena 30.000,00
7.3.5. od 53,00 do 54,99 CIC poena 40.000,00
7.3.6. od 55,00 i vi�e CIC poena 60.000,00
8. Jelen belorepi (virdžinijski)
8.1. tele do 1 godine starosti 20.000,00
8.2. ko�uta 40.000,00
8.3. jelen -mužjak kada ima trofej (rogovlje)
8.3.1. do 200,00 CIC poena 50.000,00
8.3.2. od 200,01 do 250,00 CIC poena 100.000,00
8.3.3. od 250,01 do 300,00 CIC poena 200.000,00
8.3.4. od 300,01 i vi�e CIC poena 250.000,00
8.4. jelen -mužjak kada nema rogovlje (odbaceno ili rogovlje u bastu) 150.000,00
9. Vuk, samo na teritoriji AP Vojvodina 10.000,00
10. Sivi puh, kuna belica, kuna zlatica, veverica i jazavac !!! :) 3.000,00
11. Zec 4.000,00
12. Ondatra (bizamski pacov) 1.000,00
13. Jastreb koko�ar 2.500,00
14. Gnjurci, ronci, vranci, siva caplja, divlje guske, divlje patke, fazan, poljska jarebica, jarebica kamenjarka i le�tarka 1.500,00
15. �umska �ljuka 3.000,00
16. Barske koke, liska crna, �ljuke osim �umske �ljuke, potrk nocni, žalari, vivci osim pozviždaca 1.200,00
17. Divlji golub -grivna�, grlica, gugutka, prepelica, sojka -kreja i gacac 1.000,00


Clan 2.
Za svako protivzakonito uni�teno jaje, mladunce, gnezdo pernate divljaci i mladunce sitne dlakave divljaci, placa se naknada �tete kao za odraslu divljac odredene vrste divljaci, utvrdena u clanu 1. ovog pravilnika.

Clan 3.
Utvrdivanje broja poena za protivzakonito ulovljenu ili uni�tenu divljac koja ima trofej (broj poena na osnovu kojih se utvrduje visina �tete), vr�i se po standardima Medunarodnog saveta za lov i za�titu divljaci (CIC).

Clan 4.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilik o visini �teta za bespravno ulovljenu ili uni�tenu -divljac ("Službeni glasnik RS", broj 13-94).

Clan 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".