NEMAČKI LOVAČKI TERIJER

DEUTSCHER JAGDTERRIER - GERMAN HUNTING TERRIER

PRAVILNIK O USLOVIMA I NACINU ORGANIZOVANJA I IZVO�ENJA LOVA I OBUKE LOVACKIH PASA ZA LOVCE TURISTE U LOVI�TIMA KOJIMA GAZDUJE LOVACKI SAVEZ SRBIJE PREKO LOVACKIH UDRUŽENJA

Clan 1.
Ovim Pravilnikom odreduju se uslovi pod kojima lovac turista može loviti divljac i izvoditi obuku lovackih pasa, u lovi�tu kojim gazduje Lovacki savez Srbije preko lovackog udruženja (u daljem tekstu: Korisnik lovi�ta). Lovac turista je strani državljanin ili državljanin SRJ koji u lovi�tu lovi i izvodi obuku lovackih pasa, pod uslovima utvrdenim ovim Pravilnikom.
Korisnik lovi�ta je obavezan da postupa u skladu sa Zakonom o lovstvu, Pravilnikom o uslovima pod kojima lovac turista može loviti i izvoditi obuku lovackih pasa u lovi�tima na teritoriji Republike Srbije, Pravilnikom o kori�cenju lovi�ta kojima gazduje Lovacki savez Srbije preko lovackih udruženja i ovim Pravilnikom.

Clan 2.
Korisnik lovi�ta, Lovnom osnovom lovi�ta i godi�njim planom gazdovanja lovi�tem utvrduje vrstu, broj, pol i kvalitet divljaci koju ce loviti u lovnom turizmu.

Clan 3.
Korisnik lovi�ta može dozvoliti izvodenje obuke lovackih pasa samo ukoliko je Lovnom osnovom lovi�ta odredio terene za izvodenje obuke lovackih pasa, odnosno ako je obezbedio Re�enje Ministra poljoprivrede, �umarstva i vodoprivrede, kojim se, do dono�enja Lovne osnove, odobrava izvodenje obuke lovackih pasa. Na jednom terenu za obuku lovackih pasa istovremeno se može vr�iti obuka najvi�e tri psa.

Clan 4.
Korisnik lovi�ta koji organizuje lov za lovce turiste, strane državljane, obavezan je da zakljuci ugovor o posredovanju u lovnom turizmu, sa preduzecem ili agencijom, koje su ovla�cene i registrovane za vr�enje turistickih poslova (u daljem tekstu: Posrednik).
Korisnik lovi�ta može izdati dozvolu za lov i izvodenje obuke lovackih pasa, lovcu turisti državljanu SRJ, na osnovu prijave podnete direktno Korisniku lovi�ta ili preko Posrednika. Posrednik je obavezan prilikom zakljucenja ugovora pružiti dokaz da ispunjava uslove za bavljenje lovnim turizmom, utvrdene Zakonom o lovstvu i Zakonom o deviznom poslovanju. Posrednik, koji je clan Lovackog saveza Srbije, ima prednost pri zakljucivanju ugovora o lovnom turizmu, pod jednakim uslovima, u odnosu na drugog Posrednika. Listu Posrednika, clanova Lovackog saveza Srbije, Strucna služba Saveza dostavlja svim Korisnicima lovi�ta.

Clan 5.
Ugovor o posredovanju u lovnom turizmu, iz predhodnog clana sadrži, narocito:
- vrstu, broj, pol i kvalitet divljaci ciji se odstrel ugovara u lovnom turizmu,
-mesto, vreme, nacin lova i broj lovaca turista za koje se ugovara lov,
- vrstu i nacin pružanja usluga u lovu (organizacija lova, strucna pratnja, pogonici, nosaci, angažovanje lovackih pasa, transportne usluge, sme�taj i ishrana lovaca i njihovih pasa i drugo),
- cenu, nacin i rok placanja ulovljene divljaci, njenih delova i usluga u lovu i visinu avansa,
- za ugovore koji se odnose na obuku pasa vrstu, rasu i broj pasa koji se obucavaju u lovi�tu, vreme trajanja obuke, prohodnost terena za obuku pasa, predstavnike vlasnika pasa i korisnika lovi�ta koji ucestvuju u obuci, vrednost naknade za kori�cenje terena za obuku pasa i pruženih usluga i drugo,
- obezbedivanje urednog prijavljivanja boravka stranih lovaca turista nedležnim organima,
- blagovremeno najaviljivanje Korisniku lovi�ta dolaska lovaca turista, sa navodenjem mesta prihvatanja i ispracaja,
- obezbedivanje kvalifikovanog prevodioca i predstavnika Posrednika i Korisnika lovi�ta, 
- obezbedivanje propisanih dokumenta potrebnih za transport i izvoz divljaci i trofeja divljaci, (veterinarsko uverenje, propratnicu i dr.),
- obavezu naknade �tete nastale neizvr�enjem ugovornih obaveza od strane Posrednika i Korisnika lovi�ta, 
- obavezu obezbedivanja strucnog pratioca u lovu,
- obavezu izrade zapisnika o izvr�enom lovu, na kraju svakog lovnog dana, koji služi za obracun vrednosti ulovljene divljaci i usluga pruženih u lovu,
- obavezu obrade ulovljene divljaci, njenih delova i trofeja divljaci, pakovanje i cuvanje do predaje lovcu turisti i 
- utvrdivanje iznosa provizije koja pripada Posredniku.
Korisnik lovi�ta i Posrednik mogu ugovoriti i posebne usluge, po zahtevu lovca turiste, u pogledu organizacije lova i izvodenja obuke lovackih pasa, kao i cene tih usluga, s tim �to to mora biti u skladu sa Zakonom o lovstvu i aktima korisnika lovi�ta.

Clan 6.
Korisnik lovi�ta je obavezan da izvr�i ocenu trofeja svih vrsta divljaci, u skladu sa Zakonom o lovstvu i Pravilnikom o ocenjivanju lovackih trofeja i za svaki ocenjeni trofej izda trofejni list, iskljucivo na propisanom obrascu.
Korisnik lovi�ta je obavezan da obezbedi verifikaciju ocene trofeja u zlatnoj medelji, za jelena evropskog, jelena lopatara, jelena belorepog, srndaca, muflona, medveda i divlju svinju, od strane eksperta CIC-a za ocenjivanje lovackih trofeja, sa liste Lovackog saveza Srbije.
Korisnik lovi�ta je obavezan da prilikom obracuna vrednosti odstreljene divljaci, njenih delova i usluga u lovu primenjuje trži�ne cene ulovljene divljaci, njenih delova i usluga, koje ne mogu biti niže od cena iz Cenovnika Lovackog saveza Srbije.

Clan 7.
Korisnik lovi�ta obavezan je da dostavi Ugovor o posredovanju u lovnom turizmu, Strucnoj službi Lovackog saveza Srbije, u roku od 5 (pet) dana od dana zakljucenja. Ukoliko Strucna služba Lovackog saveza Srbije utvrdi da ugovor sadrži odredbe koje nisu u skladu sa ovim Pravilnikom i propisima koje reguli�u ovu oblast, obavestice o tome Korisnika lovi�ta i nadležnog Republickog �umarskog i lovnog inspektora.

Clan 8.
Korisnik lovi�ta je obavezan da Strucnoj službi Lovackog saveza Srbije dostavi poseban izve�taj o realizaciji lova u lovnom turizmu i obuci lovackih pasa, najkasnije u roku od 15 dana po zavr�enoj lovnoj sezoni za pojedine vrste divljaci, a za obuku lovackih pasa najkasnije do 31.03. tekuce godine, za predhodnu godinu.

Clan 9.
Korisnik lovi�ta je obavezan da, prilikom organizacije i izvr�enja lova sa lovcima turistima u potpunosti po�tuje lovacku etiku i obicaje u lovu.

Clan 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u listu �Lovacke novine�.