PRAVILNIK O RADU PASA JAMARA

 

 

I

Pravilnik o radu pasa jamara predvida sledeće, radne ispite za pse jamare:

•  Ispit urodenih osobina, pasa jamara,

•  Svestrana utakmica za pse jamare,

•  Specijalna utakmica za pse jamare, u veštačkom rovu,

•  Specijalna utakmica za pse jamare, u gateru, na divlju svinju,

•  Proširena utakmica u veštačkom rovu, sa vlečkom pernate divljači,

•  Proširena utakmica u veštačkom rovu, sa aportom iz duboke vode,

•  Specijalna utakmica za pse jamare u brzini zahvata na lisici,

•  Specijalna utakmica za pse jamare u dužini zagvata na jazavcu i

•  Ispit pasa jamara na krvnom tragu.

Na svestranoj utakmici, kao i na utakmicama u veštačkom rovu i gateru pobednicima se dodeljuju kandidature, zavisno od ranga takmičenja: CACIT, R.CACIT, CACT SCG, R.CACT SCG, kao i počasni nazivi Prvak Srbije, Prvak Pokrajine i Prvak grada organizatora.

Pas postaje PRVAK DRŽAVE, u radu (šampion u radu), kada osvoji najmanje dve kandidature (CACT SCG ili R.CACT SCG) od kojih jedna mora biti osvojena na SPECIJALNOJ UTAKMICI ZA PSE JAMARE U VEŠTACKOM ROVU gde je ispitana oštrina na oba grabljivca i da ima položen Ispit urodenih osobina u PRVOM nagradnom razredu.

 

II

Ispit urodenih osobina mogu polagati psi sa navršenih 9 (devet) meseci starosti i pozitivno ocenjeni u eksterijeru.Ispit urodenih osobina je uslov za učestvovanje na Svestranoj utakmici kao i na specijalnim utakmicama u : Gateru na divlju svinju, Utakmici u brzini zahvata na lisicu i U takmici u dužini zahvata na jazavca. Za učestvovanje na specijalnoj utakmici u veštačkom rovu i Specijalnoj utakmici u veštačkom rovu proširenoj sa aportom iz duboke vode ili vlečkom pernate divljači, Ispit urodenih osobina nije uslov ali pas bez Ispita urodenih osobina na navedenim manifestacijama ne konkuriše za dodelu kandidature, bez obzira na plasman, već se razvrstava u nagradni razred shodno postignutim rezultatima.

Na radnim ispitima, kao i na izložbama, ne mogu se takmičiti bolesni, slepi, gluvi psi kao ni kuje u estrusu ili visokom graviditetu.

U slučaju da više pasa osvoji isti broj poena, pri rangiranju se daje prednost mladim psima i kujama a onda psima koji imaju bolje rezultate na ispitu urodenih osobina.Ukoliko se ni na jedan navedeni, način ne može odrediti pobednik, uzima se u obzir bolja ocena u eksterijeru.

 

III

Organizatori Ispita-utakmica mogu biti: kinološka društva, kinološke sekcije pri lovačkim društvima, odgajivački klubovi i slična udruženja koja za to dobiju odobrenja od Saveznog kinološkog saveza.

Organizator imenuje vodu ispita-utakmice čija je dužnost da obezbedi sprovodenje sudijskih odluka, dovoljan broj zdrave, neoštećene i vakcinisane divljači. Dovoljnu količinu municije, ocenske liste, odstreljenu divljač, svežu krv, kao i ostale rekvizite, potrebne za održavanje predvidene manifestacije. Za disciplinu izvlačenja mrtve grabljivice iz veštačkog rova, koristi se lsisca, jazavac ili divlja mačka. Za postavljanje krvnog traga može se koristiti isključivo sveža, ne razblažena krv papkara u kojoj može biti dodata kuhinjska so radi sprečavanja zgrušavanja.

 

IV

Na ispitu urodenih osobina kao i na specijalnim utakmicama mogu suditi, najmanje, dvojica sudija dok na svestranoj utakmici sude, najmanje, trojica sudija.

Organizator manifestacije i voda utakmice su dužni da obezbede neometano sudenje i sprovodenje sudijskih odluka. Organizator imenuje komisiju za žalbe, koju čine tri člana: jedan od sudija, jedan neutralni odgajivač i jedan takmičar. Žalbe se podnose po završetku sudenja, pismenim putem, samo na negativnu ocenu. Žalba se predaje vodi utakmice.

Redosled takmičara se odreduje žrebom.

Stručni savet Kinološkog saveza, može zabraniti organizovanje ispita ili utakmice onim organizatorima koji ne ispunjavaju odgovarajuće uslove ( nepropisan rov, neodgovarajući teren, nedovoljno divljači na terenu ili nekvalitetna, ne vakcinisana divljač…)

 

V

Sudije imaju pravo da prekinu takmičenje ukolko ocene da ne postoje adekvatni uslovi za rad. Takode, mogu zahtevati od organizatora da udalji sva lica koja ometaju rad sudija, vodiča ili pasa.

Sudije su dužne da svaku ocenu javno obrazlože, kao i da opomenu pa i udalja sa takmičenja, svakog vodiča, koji svojim ponašanjem ometa sudenje.Prilikom ispitivanja oštrine pasa na lisici, sudije mogu prekinuti rad psa, kod očiglednog postojanja zahvata, iako vodič zahvat nije prijavio i započeti sa merenjem vremena za zahvat.

Sudije su dužne da spreče svako maltretiranje pasa i nekorektno ponašanje prema divljači, od strane vodiča.

 

VI

Vodiči su dužni da se ponašaju u skladu sa sudijskim odlukama.Svaki vodič je odgovoran za svog psa i snosi svu odgovornost za štete koje isti pričini tokom takmičenja.

Vodič ima pravo da se lično uveri u ispravnost rova za izvlačenje i za takmičenje, kao i divljač. Vodič ima pravo da zatraži od sudija da se posmatrači udalje dovoljno daleko da ne ometaju rad pasa.

Pri radu psa, u rovu, prilikom ispitivanja oštrine, vodič je dužan da na vreme prijavi zahvat, kako bi se izbeglo nepotrebno povredivanje divljači.Svako fizičko maltretiranje psa ili divljači od strane vodiča, posle sudijske opomene, kažnjava se isključenjem sa daljeg takmičenja.

 

VII

ROV za izvlačenje mrtve grabljivice mora biti dužine 4 – 6 m

(poželjno 5 metara).Visina rova mora biti 20 cm a širina 18 cm, sa blagim padom. Rov može biti izbetoniran, iskopan, sa zemljanim zidovima ili napravljen od dasaka, sa odgovarajućim poklopcem. Zadnja strana rova mora biti zatvorena sa otvorom za kanap za vezivanje mrtve grabljivice. Rov mora biti potpuno zamračen. Grabljivica se postavlja u rovu tako da je glavom okrenuta prema psu.

Rov za izvlačenje mrtve grabljivice mora biti udaljen od rova za takmičenje, najmanje 50 metara.

Rov za rad mora biti, najmanje 30 metara dužine.Mora imati tri pada i jedno suženje sa 18 cm na 16 cm u dužini od 50 cm. Presek rova je pravougaoni, dimenzija 18 cm širina i 20 cm visina. Rov mora imati "kotlove" i to jedan kotao 45 x 45 i tri kotla 60 x 60. Kotlovi mogu biti i kružnog oblika gde je prečnik jednog kotla 45 cm a ostala tri, 60 cm.

Rov mora biti ograden žičanom ogradom visine 1,5 m a udaljenost ograde od rova mora biti najmanje 2 metra. Ulaz u rov mora biti posebno ograden (površine 2 x 2 m). Oblik rova nije standardizovan i moguže biti proizvoljan.

Jedan od primera veštačkog rova dat je na kraju pravilnika.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ISPIT UROĐENIH OSOBINA

 

-RAD U POLJU:

 

-Ponašanje na pucanj:

Ispituje se na početku ispita i ima za cilj da eliminiše iz uzgoja sve pse, plašljive na pucanj.

Psi se, na povodniku, uz vodiča, kreću u krug i pri tom se, sa udaljenosti 20 - 30 metara ispaljuje jeda a zatim i drugi hitac iz lovačke puške. Psi koji ispolje simptome plašljivosti ili pokušaju da se udalje od vodiča, ispituju se ponovo i to nevezani.

Ocene su 4 ili 0 (diskvalifikacija).

4 - ne obazire se na pucanj, pažljivo registruje pucanj žustro reaguje,

0 - plašljiv na pucanj, cima povodnik u nameri da pobegne ili cvili i povlači se od vodiča.

 

 

-Sledoglasnost:

Za ocenjivanje sledoglasnosti koristi se zečiji trag u polju a pas se pušta da prati trag, tek kada je zec otišao iz vidokruga psa. Pušta se samo onaj pas koga sudija odredi.

Sledoglasan je onaj pas koji glasno prati trag zaca koga sam, predhodno nije video.

Postavljanje psa na trag nije svrsishodno jer time pas gubi dragoceno vreme a trag postaje slabiji. Bolje je psa postaviti dvadesetak metara od loge a vodiču se dozvoljava da psa vodi na povodniku prvih 30 metara. Za što realniju procenu sledoglasnosti, svakom psu treba ponuditi bar dva začija traga.

Ocene su od 2 do 4.

-4 h -izuzetno dugo, glasno i konstantno javljanje,

-4 -sledoglasnost u dužini od min. 400 metara,

-3,5 -sledoglasnost u dužini od 300 - 400 metara,

-3 -sledoglasnost u dužini od 100 - 300 metara,

-2 -sledoglasnost sa čestim prekidima 50 - 100 m. Pas sa ocenom dva i više iz sledoglasnosti, dobija u oznaci kosu crtu s leva na desno od gore na dole.

 

 

-Vidoglasnost:

Vidoglasni psi se prijavljuju na početku ispitivanja, kako bi se prvo njima pružila prilika za ispitivanje.Pas koji iz vidoglasnog gonjenja zečijeg traga, prelazi u sledoglasno može dobiti najviše 2 iz sledoglasnosti. Za ispitivanje vidoglasnosti koristi se zec u polju. I kod vidoglasnih pasa ispituje se upotreba nosa.

Psi koji su prijavljeni kao sledoglasni a i pored dve prilike ne pokažu sledoglasnost ne mogu biti ispitani na vidoglasnost.

Ocenjivanje:

-4 ravnomerna vidoglasnost u dužini od 400 metara

-3 vidoglasnost 100 - 300 metara,

-2 vidoglasnost 50 - 100 metara.

 

-Nos:

Upotreba nosa proverava se na tragu zeca u polju.Pri ocenjivanju nosa, treba uzeti u obzir oslove koji vladaju na terenu, (jak vetar, velika vlažnost tla, zakloni, visoko oranje, put...)Kao pomoćni uslovi za ispitivanje nosa mogu poslužiti tragovi fazana, jarebica ...)Nos se mora ispitati i kod vidoglasnih pasa. Ovom delu ispita treba posvetiti posebnu pažnju jer se osena nosa sa ispita urodenih osobina prepisuje na svestranoj utakmici.

Ocene su od 4 do 2, zavisno od težine terena.

Ocena 1 znači diskvalifikaciju psa sa ispita.

 

 

-Sigurnost na tragu:

Ocenjuje se rad na tragu zeca u polju.Sigurnost se utvrduje prema tome kako pas brzo i sigurno prati trag. Nos i sigurnost na tragu su, u najviše slučajeva, zavisne kategorije.

Ocenjivanje od 4 do 1 zavisno od terena i sigurnosti na tragu.

 

-Istrajnost na tragu:

 Obuhvata uporno i dugo praćenje zečijeg traga i stalan trud psa da pronade izgubljeni trag, govori o visokoj istrajnosti na tragu. Izuzetna istrajnost na tragu ne sme uticati na vodljivost psa.

Ocenjivanje: Od 4 do 1 zavisno od terena.

Ocena 0 je diskvalifikacija sa ispita.

 

 

-Vodljivost:

Ispoljava se u opštoj poslušnosti psa i ponašanje tokom čitavog trajanja ispita.Prilikom ispitivanja urodenih osobina, duže ne pojavljivanje psa, vrlo istzrajno traganje i nastojanje da se nade trag, ne sme imati uticaj na smanjenje ocene iz vodljivosti. Dugo izostajanje i propuštanje disciplina, moguće je nadoknaditi kasnije, ukoliko to ne utiče na opšti ishod ispita.

Ocene su od 4 do 1

 

 

-Vodoljubivost:

 Ocenjuje se urodena sklonost psa za rad u vodi.Poželjne su stajaće vode ili široke, tekuće sa dobrim prilazom.Pas mora voljno da zapliva i bez donošenja predmeta. Potrebno je razlikovati vodenu dresuru od sklonosti za rad na vodi.

Ocenjivanje:

4 h -radosno prihvatanje vode na znak ili komandu, slobodno plivanje i najviša strast za radom u vodi,

4 -najmanje dva puta prihvatanje vode i plivanje više od 5 metara,

3 -plivanje za bačenim predmetom koji tone,

2 -plivanje za bačenim predmetom koji pluta ili bačenom mrtvom divljači po želji vodiča.

Pas koji ni pod kojim uslovima ne zapliva, podleže diskvalifikaciji.

 

 

-RAD U ROVU-

 

Discipline: Pretraživanje, istrajnost, glas pred rešetkom i oštrina.

 

-Pretraživanje rova:

Na početku rada pas može biti bodren i podstrekavan, dok ne pronade divljač. Vodič za sve vreme rada mora stajati na početku rova i može napustiti to mesto tek kada ga sudija pozove. Iskusan pas, sa dobrim nosom, ne sme da prihvati pretraživanje ne korišćenog rova.

Lisicu i jazavca, treba uterati u jazbinu, tako da prode čitav rov od ulaza .

Pas treba da obavi pretraživanje i nade grasbljivicu, u vremenu od 2 minuta.Svako izlaženje iz rova pre nego što pronade divljač, psu smanjuje ocenu za 1 poen.

Ocenjivanje:

4 - Pretraživanje rova bez izlaženja,

3 - Jedno izlaženje,

2 - Dva izlaženja ,

Ako pas tri puta napusti rov ili se u njega ne vrati nakon prvog ili drugog izlaska, u predvidenom vremenu, podleže diskvalifikaciji.

 

 

- Istrajnost:

Istrajnost se ocenjuje od momenta kada pas pronade divljač.

Ocenjivanje:
4 -Stalan napor psa da ostvari kontakt sa grabljivicom.

Svako napuštanje divljači, nakon pronalaska snižava ocenu iz istrajnosti za 1 poen. Pas koji tri puta napusti divljač ili se kod nje ne vrati u predvidenom vremenu za rad, podleže diskvalifikaciji.

 

-Glas u rovu:

Pronalaženje divljači u rovu, pas označava upornim i neprestanim lajanjem pred rešetkom.

Treba razlikovati glas koji pas ispoljava prilikom ulaska u rov i tokom pretraživanja rova od onog ispred rešetke.

Ocenjivanje:

4 -Stalan, uporan glas ispred divljači,

3 -Pas pri lajanju pravi pauze duže od 10 sekundi,

2 -Pas mora najmanje 5 puta da se lajanjem oglasi ispred divljači.

Vreme za ispitivanje glasa ispred rešetke iznosi 2 minuta a neoglašavanje psa ispred rešetke, povlači diskvalifikaciju.

 

 

-Oštrina:

Ispituje se nakon podizanja rešetke i davanja šanse od 10 sekundi, grabljivici da zauzme položaj u rovu koji joj odgovara.

Po isteku od 10 sekundi podiže se rešetka ispred psa a vreme za ispitivanje oštrine iznosi 2 minuta.

Vreme koje pas treba da drži divljač u zahvatu iznosi 10 sek.

-Ocenjivanje:

 1.Jazavac

4+1 -Vrat, potiljak, srce i nosna pečurka

4,5 -Svi zahvati pogrešni od pravilnih

4 -Zub za zub, zahvati u predelu glave i plećka

3,5 -Leda i stomak do zadnjih nogu

3 -But i stalna borba

2,75 -Šape i rep

2,5 -Bez zahvata i lajanje sa udaljenosti od najmanje 1 metar.

 

2.Lisica

4+1 -Vrat odozdo za grlo i sa strane, i zahvat u predelu srca

4,5 -Svi zahvati za nijansu pogrešni od pravilnih

4 -Zub za zub, zahvati u predelu glave, obraz i pun zahvat za uvo,

3,5 -Plećka, grudi i stomak do zadnjih nogu,

3 -But, leda i stalna borba,

2,75 -Šape, rep i vrh uveta,

2,5 -Bez zahvata i lajanje sa udaljenosti do jedan metar.

Pas koji prilikom podizanja poklopca bude udaljen od divljači više od jednog metra, podleže diskvalifikaciji.

 

RAD NAD ZEMLJOM
R. br.
Disciplina
Koeficijent
I nagradni razred
II nagradni razred
III nagradni razred
Min.
Ocena
Maks.
Ocena
Min.
Ocena
Min.
1.
Pucanj
1
4
4
4
4
4
4
4
2.
Nos
6
18
3
24
2
12
2
12
3.
Sigurnost
2
6
3
8
2
4
1
2
4.
Istrajnost
3
9
3
12
2
6
1
3
5. Sledoglasnost
5
15 3 20 2 10 - -
Vidoglasnost
2
- - - 4 8 2 4
6.
Vodljivost
3
9
3
12
2
6
1
3
7.
Vodoljubivost
5
15
3
20
2
10
2
10
Osvojeno poena
76___
100__
60___
38___
RAD U ROVU
R. br. Disciplina
Koeficijent
I nagradni razred
II nagradni razred
III nagradni razred
Min.
Ocena Maks. Ocena
Min.
Ocena
Min.
8.
Pretraživanje
4
12
3
16
2
8
2
8
9.
Istrajnost
3
9
3
12
2
6
2
6
10.
Glas kod divljaci
3
9
3
12
2
6
2
6
11.
Oštrina na divljac
8
32
4
40
3
24
2.5
20
Osvojeno poena
62___
80___
44___
40__
UKUPAN ZBIR POENA
138__
180__
104__
78__

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SVESTRANA UTAKMICA

 

 

Na svestranoj utakmici mogu učestvovati svi psi, pozitivno ocenjeni u eksterijeru, bez obzira na uzrast. Broj pasa koji će učestvovati na Svestranoj utakmici, odreduje se prema uslovima organizatora.

Discipline na Svestranoj utakmici su podeljene na one koje se rade:

U polju:

- Streloplašljivost,nos, sigurnost, istrajnost sledoglasnost –vidoglasnost vodljivost: –na povodniku, slobodan hod i opšta poslušnost-,grmarenje, rad na krvnom tragu-ponašanje prema divljači-oblajivač i pokazivač mrtve divljači, donošenje male divljači-vlečka,

 

Na vodi:

-Pretraživanje obraslog terena- šaranje bez patke,

-Pretraživanje obraslog terena- šaranje sa patkom,

-Donošenje iz duboke vode.

 

U veštačkom rovu:

-Izvlačenje mrtve grabljivice iz rova,

-Pretraživanje,

-Istrajnost,

-Glas kod grabljivice, ispred rešetke i

-Oštrina na obe grabljivice.

 

 

 

RAD U POLJU

 

-Odloživost s pucnjem:

Svaki pas može biti pojedinačno ispitan, a vodič odlučuje da li će se pas ispitivati slobodan ili vezan. Vodič se mora udaljiti izvan vidokruga psa, koji se ostavlja da sedi ili leži na udaljenosti od minimum 50 metara. Ako se pas ispituje slobodan, mora mu se skinuti okovratnik sa povocem, koji se može ostaviti pored psa.Moguće je ostaviti i ranac ili drugi predmet. Kada vodič ode iz vidokruga psa, sudija daje znak pucaču koji ispaljuje jedan a nakon nekoliko trenutaka i drugi hitac iz lovačke puške. Ne preporučuje se provera na pucanj iz pištolja ili drugog ne lovnog oružja.

Odloživost s pucnjem - slobodan -ocenjivanje:

4 –Pas sve vreme ostaje da sedi ili leži, na mestu gde je postavljen,

3 –Pas ustaje, stoji na sve ćetiri noge ali ostaje na mestu,

2 –Pas ustaje, udaljava se maksimalno 5 m. ali ostaje tu do povratka vodiča; pas zacvili ili na kratko zalaje ali ostaje na mestu.

1 –Diskvalifikacija- pas napušta svoje mesto ili laje.

 

Odloživost s pucnjem – sa vazivanjem:

Pas se na dugom povodniku vezuje za drvo.

Ocenjivanje:

•  4 –Pas leži ili sedi, kao da je slobodan,

•  3 –Pas ustaje, stoji na sve četiri noge ali ostaje na mestu,

•  2 –Pas pokušava da ode; pas ostaje na mestu ali zacvili ili zalaje na kratko,

•  1 –Diskvalifikacija, pas se cima, vuče povodnik i laje.

 

Rad u polju, na tragu zeca: nos, sigurnost, istrajnost, sledoglasnost-vidoglasnost se ocenjuju kao na Ispitu urodenih osobina ili se ocene prepisuju sa IUO.

 

 

•  Rad na krvnom tragu:

Ispituje se na povodniku dugom, najmanje 6 m. sa propisano ogrlicom. Ispitivanje se vrši na tragu dugom 400 metara, sa dve krivine tupog ugla.

Postavljanje krvnog traga vrši kinološki sudija.Za postavljanje krvnog traga potrebna je sveža, ne razblažena krv papkara u koju može biti pridodato kuhinjske soli radi sprečavanja zgrušavanja. Potrebna količina krvi, za postavljanje krvnog traga za jednog psa, iznosi 2,5 decilitra. Mesta nastrela se označavaju većom količinom krvi i zelenom grančicom. Na kraju traga se nalazi mrtva divljač (srna ili divlja svinja). Ukoliko je utroba izvadena divljač mora biti dobro zašivena. Sigurnost na tragu, nos, miran i temeljan rad su osnova ocenjivanja.

Tragovi moraju biti udaljeni jedan od drugog najmanje 100 metara i u prvih 50 metara moraju ići u istom pravcu. Svaka krivina se naznačava sa nešto više utrošene krvi. Markiranje traga se može vršiti, neupadljivo, na poledini drveća. Krvni trag mora biti stariji od 6 sati. Tokom rada na krvnom tragu vodič svog psa može povući i ponovo pustiti na trag ili se korigovati. Od strane sudija vodič može, najviše tri puta, biti korigovan na krvnom tragu.

Krvni trag se postavlja u šumi a početak traga se može nalaziti do 100 metara izvan šume.

 

 

•  Oblajivač i pokazivač mrtve divljači:

Ispituju se na istom tragu, odmah nakon rada na povodniku, pri čemu se krvni trag produžava još za 150 metara. Pas se odvezuje kako bi radio slobodan 150 m. do pronalaska divljači. Ocenjuje se samo način oblajavanja ili pokazivanja, bez obzira da li je pas divljač našao po tragu ili nasumice. Pas može biti vraćen na trag najviše 2 puta. Vodič ostaje na mestu gde je pustio psa i tek kada se pokazivač vratio ili oblajivač sa deset minuta lajanja, završio rad, sme slediti psa, nakon sudijskog odobrenja.

Pokazivač ili oblajivač, koji je pronašao divljač ali ne oblajava ili ne pokazuje divljač donesenim aportom sa okovratnika, ne može položiti ovu disciplinu.

Pokazivač i oblajivač koji u ovoj disciplini dobiju ocene 3 ili 4, kao znak postignutog rezultata, dobijaju pokazivačku odnosno oblajivačku crticu.

 

 

•  Ponašanje prema divljači:

Nakon uspešno završenog rada sa povodnikom psa,( i pokazivač i oblajivač koji nisu došli do divljači) treba postaviti kraj divljači. Vodič i sudija se moraju udaljiti i posmatrati ponašanje psa. Ovde se ne vrši ocenjivanje a samo izrazito cepanje i trganje divljači povlači diskvalifikaciju. Hvatanje divljači za grlo i vrat, se ne smatra greškom.

 

 

•  Donošenje male divljači – vlečka - :

Ispitivanje se vrši na otvvorenom prostoru ili visokoj šumi.Ispituje se donošenje pernate i dlakave divljači.

-Vlečka pernate divljači radi se u dužini od 150 metara,

-Vlečka dlakave divljači vrši se u dužini od 200 metara.

Vlečke za svakog psa postavlja sudija. Vlečke moraju biti na rastojanju od najmanje 100 metara jedna od druge. Divljač za sve pse mora biti iste vrste i približno iste težine. Pas ne sme gledati postavljanje vlečke. Vodič, na poziv sudije, postavlja psa na mesto "nastrela", pri čemu je vodiču dozvoljeno da prvih 20 metara radi sa psom na povodniku. Pas se može najviše tri puta postavljati na vlečku. Vodiču je dozvoljeno da sa sobom ponese sopstvenu divljač koja mora biti iste vrste i približne težine kao ona koja se koristi ne utakmici. Primerak divljači (kunić, bizamski pacov, jarebica, golub fazan, patka…) se vuku uz pravljenje dve okuke tupog ugla, po mogućstvu uz vetar. Nakon postavljanja vlečke, na kraju se ostavlja primerak divljači a postavljač se udaljava tako da ga pas ne može uočiti. Postavljanje vlečke se vrši pomoću štapa dužine 1,5 metara, za koji se vezuje divljač koju postavljač vuče paralelno svom hodu. Pas, po pronalaženju divljači, mora sam divljač doneti svom vodiču.

Ocenjuje se prihvatanje, donošenje i predaja divljači vodiču. Psi koji cepaju divljač ili je zakopavaju, podležu diskvalifikaciji.

Ocenjivanje:

4 – Pravilno donošenje, bez ispuštanja i predaja vodiču u ruke, sedanjem ispred vodiča.

3 – jedno ispuštanje divljači ili predaja u ruke vodiču bez sedanja,

2 – Dva ispuštanja ili jedno ispuštanje sa predajom bez sedanja.

1 – Diskvalifikacija: ako pas tri puta ispusti divljač ili dva puta ispusti divljač i nepravilno je preda, ako pas cepa, zakopava i ne donese divljač.

 

 

- Grmarenje:

Pas se šalje u pretraživanje po dobro obraslom terenu (kukuruz, gusta šuma ili zaparložena njiva) sa položaja vodiča, pokretom ruke ili tihom naredbom. Vodič ostaje na svom mestu. Uvek se vrši ispitivanje samo jednog psa. Pretraživanje se vrši po terenu koji mora biti dovoljno veliki da pruži sklonište divljači, tako da ga pas mora podrobno pretražiti. Svakom psu, po mogućstvu, treba ponuditi nepretražen teren. Pas u primerenom roku treba da završi sa pretraživanjem i da se vrati do vodiča. Prelazak u druge terene nije poželjan. Pas se ispituje za sve vreme pretraživanja, do pronalaska divljači. Psa ne treba, po svaku cenu, opozvati sa pretraživanja.

 

 

RAD NA VODI:  

 

-Pretraživanje obraslog terena (rad bez patke) : 

Dobar i vodoljubiv pas mora pretraživati obrastao teren i vodu i bez prisustva divljači. Svaki pas se prvo ispituje bez patke u vodi obrasloj trskom i šašom. Voda mora biti dovoljno široka i obrasla vegetacijom. Mora biti dovoljno duboka tako da pas mora da pliva i dovoljno široka da pas može da se udalji od obale.

Uslovi za rad moraju se utvrditi pre utakmice. 

-Ocenjivanje:

4 –Radosno prihvatanje vode na prvu komandu i dovoljno široko pretraživanje trske uz blagu pomoć vodiča,

3 –Delimično pretraživanje trske uz upravljanje i jače bodrenje od strane vodiča. Dopušta se ponavljanje počinjanja pretraživanja dva do tri puta,

2 –Delimično pretraživanje trske uz jako bodrenje bacanjem predmeta u vodu i višestruko ponavljanje počinjanja pretraživanja,

1 –Diskvalifikacija: nedovoljno pretraživanje, pas odbija da ude u vodu i ne želi da zapliva.

 

 

- Pretraživanje obraslog terena (rad sa patkom):

Patka se pušta u trsku u blizini vode, bez obeležavanja mesta "nastrela".Ovu pripremu pas ne sme uočiti.Nakon puštanja patke sudije vodiča dovode tridesetak metara od mesta gde je patka puštena i pokazuju mu pravac. Vodič komanduje psu da krene u pretraživanje. Pas mora da traži i pronade patku, samostalno. Vodič može podržavati psa znacima, komandom ili bacanjem kamenčića. Stalna pomoć od strane vodiča umanjuje ocenu. Kada pas istera patku i vidno je goni, ona može, po nalogu sudije biti odstreljena ukoliko bezbednost, učesnika i drugih lica, nije ugrožena. Odstreljenu patku pas mora doneti. Za ispitivanje se koriste patke sa podrezanim krilima.

Sudije mogu prekinuti i završiti rad psa kada procene da ne odgovara postavljenim zahtevima.

•  Ocenjivanje:

4 – Sigurno traženje i pronalaženje patke.Pas može biti navoden kada patka zaroni ili to odobre sudije,

3 – Manje sigurno traženje i pronalaženje patke uz jače bodrenje i bacanje kamenja. Po odobrenju sudija i pucanjem,

2 – pas mora pokazati interes za traženje patke.

Pretraživanje sa i bez patke može se oceniti i sa ocenom 4 h , u izuzetnim slučajevima izuzetnog rada psa. O tome se daje i dodatni izveštaj.

Ukoliko pas, zbog uslova na terenu nije u mogućnosti da istera patku, to mu se ne uzima za zlo, već mu se daje druga patka ili se za ocenjivanje uzima u obzir želja psa da patku istera i istrajnost u tome.

 

 

•  Donošenje iz duboke vode:

Psi koji pri pretraživanju sa patko, nemaju priliku da istu i donesu, naknadno se ispituju u donošenju mrtve patke iz duboke vode. Odstreljena patka se baca daleko u vodu i ako je pas prihvatio i zaplivao, po nalogu sudije ispaljuje se hitac u pravcu patke. Ukoliko pas posle pucnja napusti patku i ne vrati se po nju, po nalogu vodiča, diskvalifikuje se. Patku bi po mogućstvu, trebalo odstreliti pred psom kada sudija to naredi.

•  Ocenjivanje:

4 –Pas donosi patku bez puštanja, seda i korektno je predaje vodiču,

3 –Pas odlaže donetu patku da bi se otresao ili je ne predaje pravilno,

2 –Pas više puta odlaže patku i donosi je uz jaku prisilu,

1 –Pas ima problema da uopšte ispliva sa patkom.

 

Nedonošenje, cepanje i čupanje patke povlači diskvalifikaciju. Napuštanje vode ili bežanje nakon pucnja isključuje psa iz daljeg takmičenja.

Ako pas, prvobitno uhvati patku nezgodno za glavu, krilo ili nogu a na zemlji popravi zahvat, bez otresanja, donese je i preda uz sedanje, ocena mu se ne sme umanjiti. Isto važi i kada pas, radi popravljanja zahvata, patku pritisne o zemlju ili se otrese a patku ne ispusti, već je zadrži u zubima.

 

RAD U ROVU

 

Discipline :izvlačenje mrtve grabljivice, pretraživanje, istrajnost, glas kod rešetke, oštrina.

 

•  Izvlačenje mrtve grabljivice iz rova:

Na kraju rova za izvlačenja (poželjne dužine 5 metara sa nagibom na dole), stavlja se mrtva grabljivica, glavom okrenuta u pravcu odakle dolazi pas. Vodič može koristiti i svoju grabljivicu ukoliko je iste vrste i veličine kao i ona koja se koristi na utakmici. Vodič se opredeljuje da li će pas raditi slobodan ili na dugačkom povodniku. Psi koji izvlačenje rade na dugačkom povodniku, konkurišu isključivo za Treći nagradni razred bez obzira na ostale ocene. Vodič može psa podstrekavati i bodriti tokom rada. Svako, suviše glasno bodrenje ili primena sile mogu uticati na smanjenje ocene. Korišćenje davilica i sličnih okovratnika, nije dozvoljeno.

U toku rada, svi posmatrači moraju biti udaljeni od rova onoliko, koliko to sudije zahtevaju.

•  Ocenjivanje:

4 – Za psa koji u predvidenom vremenu ( 2 minuta) izvuče grabljivicu toliko da je vodič može dohvatit rukom i izvući je napolje.

Svako izlaženje psa, umanjuje ocenu za jedan poen ( jedno izlaženje-ocena 3 ; dva izlaženja-ocena 2; tri izlaženja-ocena 1. Ako pas i četvrti put napusti diskvalifikuje se iz daljeg takmičenja.

 

 

•  Pretraživanje : Ocenjuje se kao na Ispitu urodenih osobina

 

•  Istrajnost : Ocenjuje se kao na Ispitu urodenih osobina

 

•  Glas kod rešetke : ocenjuje se kao na Ispitu urodenih osobina,

 

•  Oštrina : Ocenjuje se kao na Ispitu urodenih osobina. Vreme koje pas treba da provede u zahvatu, na Svestranoj utakmici iznosi za Lisicu 20 sekundi a za Jazavca 1 minut.

 

RAD PSA U POLJU I NA VODI

R. br.
DISCIPLINA
Koeficijent
I nagradni razred
II nagradni razred
III nagradni razred
Maks.
Ocena
Min.
Ocena
Min.
Ocena
Min.

1.

Izvlačenje iz rova:
-slobodno

4
16
3
12
2
8
1
4
-na povodniku
1
-
-
-
-
-
1
1
2.
Odloživost:
-slobodan
3
12
3
9
2
6
2
6
-vezan
1
-
4
4
3
3
2
2
3. Krvni trag:
-Rad na povod.
-oblajivač
-pokazivač
5
20
3
15
2
10
1
5
4. Nos
6
24
3
18
2
12
2
12
5.
Pretraživanje
3
12
3
9
2
6
2
6
6.
Sledoglasnost
5
20
3
15
2
10
-
-
7.
Vidoglasnost
2
-
-
-
4
8
2
4
8.
Donos. male divlj. :
-Dlakave
4
16
3
12
2
8
2
8
-Pernate
4
16
3
12
2
8
2
8
9.
Vodlj. na povodn.
1
4
3
3
2
2
1
1
10.
Hod uz nogu
Neobavezno
11.
Opša poslušnost
4
16
3
12
2
8
2
8
12. Rad u vodi:
-Šara bez patke
3
12
3
9
2
6
2
6
-Šara sa patkom
3
12
3
9
2
6
2
6
-Donoš.iz vode
3
12
3
9
2
6
1
3
OSVOJENO POENA :
192
139
101
70
RAD PSA POD ZEMLJOM
13. Pretraživanje
4
16
3
12
3
12
2
8
14. Istrajnost
3
12
3
9
3
3
2
6
15. Glas kod rešetke
3
12
3
9
3
3
2
6
16. Oštrina (prosek)
8
40
4
32
3
24
2.5
20
OSVOJENO POENA
80
62
54
40
UKUPNO OSVOJENO POENA :  
I Nagradni razred 272 maks. ________________Min. 201
II Nagradni razred Min. 155
III Nagradni razred Min. 110

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

STANDARDNA-KLASIČNA UTAKMICA JAMARA U VEŠTACKOM ROVU

 

Na utakmici mogu učestvovati svi pozitivno ocenjeni psi ali se kandidature dodeljuju samo psima sa položenim Ispitom urodenih osobina.

 

Discipline i ocenjivanje:

-Izvlačenje mrtve grabljivice (ispituje se i ocenjuje kao na Svestranoj utakmici)

-Odloživost sa pucnjem (ispituje se i ocenjuje kao na Svestranoj utakmici)

-Rad u rovu :pretraživanje, istrajnost, glas i oštrina ( ocenjuju se isto kao i na Svestranoj utakmici).

KLASIČNA UTAKMICA JAMARA U VEŠTACKOM ROVU
R. br.
Disciplina
Koeficijent
I nagradni razred
II nagradni razred
III nagradni razred
Min.
Ocena
Maks.
Ocena
Min.
Ocena
Min.
1.
Izvlačenje :
-Slobodan
4
12
3
16
2
8
1
4
-Sa povocem
1
-
-
-
-
-
1
1
2.
Odloživost :
-Slobodan
3
9
3
12
2
6
2
6
-Sa povocem
1
4
4
4
3
3
2
2
3.
Pretraživanje
4
12
3
16
3
12
2
8
4.
Istrajnost
3
9
3
12
3
9
2
6
5.
Glas kod rešetke
3
9
3
12
3
9
2
6
6.
Oštrina na :
-Na lisici
8
32
4
40
3
24
2.5
20
-Na jazavcu
8
32
4
40
3
24
2.5
20
Ukupno poena
110
148
89
63

 

 

PROŠIRENA UTAKMICA U VEŠTACKOM ROVU SA VLEČKOM PERNATE DIVLJAČI

  Discipline:

- Odloživost s pucnjem,

- Izvlačenje mrtve grabljivice iz ravnog rova,

- Donošenje pernate divljači, rad na vlečki,

- Pretraživanje,

- Istrajnost

- Glas ipred rešetke

- Oštrina na jazavca i lisicu,

Ocenjivanje:

Disciplina Donošenje pernate divljači-rad po vlečki, se ocenjuje kao na Svestranoj utakmici, Ostale discipline se ocenjuju kao na Specijalnoj utakmici u veštačkom rovu.

PROŠIRENA UTAKMICA U VEŠTACKOM ROVU SA VLECKOM PERNATE DIVLJACI
R. br.
Disciplina
Koeficijent
I nagradni razred
II nagradni razred
III nagradni razred
Min.
Ocena
Maks.
Ocena
Min.
Ocena
Min.
1.
Izvlačenje :
-Slobodan
4
12
3
16
2
8
1
4
-Sa povocem
1
-
-
-
-
-
1
1
2.
Odloživost :
-Slobodan
3
9
3
12
2
6
2
6
-Sa povocem
1
4
4
4
3
3
2
2
3.
Donošenje pernate divljači
4
12
3
16
2
8
2
8
4.
Pretraživanje
4
12
3
16
3
12
2
8
5.
Istrajnost
3
9
3
12
3
9
2
6
6.
Glas kod rešetke
3
9
3
12
3
9
2
6
7.
Oštrina na :
-Na lisici
8
32
4
40
3
24
2.5
20
-Na jazavcu
8
32
4
40
3
24
2.5
20
Ukupno poena
122
164
97
71

 

 

PROŠIRENA UTAKMICA U VEŠTACKOM ROVU SA APORTOM IZ DUBOKE VODE

Discipline:

- Odloživost s pucnjem,

- Izvlačenje mrtve grabljivice iz ravnog rova,

- Donošenje patke iz duboke vode,

- pretraživanje,

- Istrajnost,

- Glas ispred rešetke,

- Oštrina na jazavca i lisicu.

Ocenjivanje:

-Discipline u rovu kao i odložnost i izvlačenje mrtve divljači, se ocenjuju kao i na Svestranoj utakmici.

-Ispitivanje i ocenjivanje psa u disciplini Donošenje patke iz duboke vode obavlja se na sledeći način:

-Vodič šalje psa, koji na komandu ulazi u vodu. kada pas zapliva desetak metara od obale, sudija baca odstreljenu patku u vodu u blizini psa.

Ocenjuje se donošenje i predaja patke vodiču:

4 -Pas donosi patku bez puštanja, seda i predaje je vodiču,

3 -Pas odlaže patku da bi se otresao ili je predaje vodiču bez sedanja,

2 -Pas dva puta odlaže patku ili je jednom odloži i preda je bez sedanja,

1 -Diskvalifikacija, kada pas odbija da ude u vodu da bi doneo patku, odlaže patku dva puta i predaje je bez sedanja, pas više od dva puta odlaže patku. 

PROŠIRENA UTAKMICA U VEŠTACKOM ROVU SA APORTOM IZ DUBOKE VODE
R. br.
Disciplina
Koeficijent
I nagradni razred
II nagradni razred
III nagradni razred
Min.
Ocena
Maks.
Ocena
Min.
Ocena
Min.
1.
Izvlačenje :
-Slobodan
4
12
3
16
2
8
1
4
-Sa povocem
1
-
-
-
-
-
1
1
2.
Odloživost :
-Slobodan
3
9
3
12
2
6
2
6
-Sa povocem
1
4
4
4
3
3
2
2
3.
Donošenje divlači iz duboke vode
4
12
3
16
2
8
2
8
4.
Pretraživanje
4
12
3
16
3
12
2
8
5.
Istrajnost
3
9
3
12
3
9
2
6
6.
Glas kod rešetke
3
9
3
12
3
9
2
6
7.
Oštrina na :
-Na lisici
8
32
4
40
3
24
2.5
20
-Na jazavcu
8
32
4
40
3
24
2.5
20
Ukupno poena
122
164
97
71

 

 

SPECIJALNA UTAKMICA U BRZINI ZAHVATA NA LISICI

 

- Pravo učešća na ovoj vrsti utakmice imaju psi sa položenim Ispitom urodenih osobina.

-Lisica se zatvara na sredini rova koji je posebno pregraden za tu priliku, tako da lisica glavom bude okrenuta u pravcu odakle dolazi pas. Istovremeno sa puštanjem psa u rov, lisici se podižu obe rešetke i daje joj se mogućnost napuštanja staništa kretanjem ka psu ili u suprotnom pravcu. Vreme za rad i zahvat iznosi jedan minut a poklopac na rovu se podiže odmah po prijavljivanju zahvata od strane vodiča. Boduju se svi zahvati a samo ispravni zahvati za vrat i u predelu srca konkurišu za kandidature, dok se ostali zahvati razvrstavaju u nagradne razrede. Prednost prilikom rangiranja imaju psi sa kraćim vremeno za koje je ostvaren ispravan zahvat. U slučaju kada dva psa imaju identično vreme vrši se ponovno ispitivanje. Pobednik je onaj pas koji u kraćem vremenu napravi zahvat, bez obzira na ocenu zahvata.

-Pas koji ostvari dve i više pobeda odnosno osvoji dve i više kandidatura (CACT ili RCACT) na manifastacijama ovog tipa ne može postati Šampion u radu već, bar jedna kandidatura mora biti ostvarena na utakmici gde je zastupljen rad na jazavcu i lisici.

Dodatak: PROŠIRENA UTAKMICA U BRZINI ZAHVATA NA LISICU

 

 

SPECIJALNA UTAKMICA U DUŽINI ZAHVATA NA JAZAVCU

 

-Pravo učešća na ovim utakmicama imaju psi sa položenim Ispitom urodenih osobina i stariji od 18 meseci.

Jazavac se zatvara na sredini rova u prostoru posebno namenjenom za ovakvu manifestaciju sa dve pregrade ispred i iza divljači, koja je glavom okrenuta u pravcu odakle dolazi pas.

-Istovremeno sa puštanjem psa u rov jazavcu se podižu obe rešetke i daje mu se mogućnost kretanja napred ili nazad. Pas mora ostvariti zahvat u roku od dva minuta. Vreme trajanja zahvata meri se od momenta kada vodič prijavi zahvat pa sve dok traje zahvat odnosno dok vodič sam ne prekine ili dok pas ne pusti i napravi pauzu u zahvatu dužu od 5 sekundi. U pauzi pas se može oglasiti ili na drugi način stavi do znanja sudijama i vodiču da više nije u zahvatu (cvili reži i sl.) Treba razlikovati trenutno oglašavanje psa kod popravljanja zahvata.

-Najkraće vreme koje pas treba da drži jazavca u zahvatu, da bi uspešno položio ovu utakmicu, iznosi 2 minuta. Za kandidature i počasne nazive konkurišu psi koji su jazavca držali 2 i više minuta u zahvatu.

-U slučćaju da dva psa drže isto vreme jazavca u zahvatu, vrši se ponovno ispitivanje a prednost se daje psu koji brže dode do jazavca i ostvari zahvat, što se konstatuje podizanjem poklopca, nakon prijave zahvata od strane vodiča.

-Pas koji osvoji dve i više kandidatura CACT ili RCACT na utakmici ovog tipa, ne može postati Šampion u radu ukoliko nije osvojio bar jednu kandidaturu ( CACT ili RCACT) na utakmicama gde se ispituje oštrina na lisicu i jazavca.

 

 

ISPIT PASA JAMARA U RADU NA KRVNOM TRAGU

 

-Ispitivanje pasa jamara na krvnom tragu uvodi se kao obavezna disciplina na utakmicama pasa jamara u gateru na divlju svinju.

-Obavezuju se organizatori utakmica u gateru da u toku godine organizuju jednu ili više ispita na krvnom tragu, shodno mogućnostima. Takode i druga udruženja i sekcije mogu organizovati ovakve ispite.

-Krvni trag se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao i na Svestranoj utakmici.

-Pas koji položi ovakav ispit može se takmičiti u gateru na divlju svinju i tom prilikom, ukoliko i ostale discipline odradi korektno, može ostvariti kandidaturu.

-Na posebnim ispitima, rada na krvnom tragu ne dodeljuju se nikakve titule već se upisuje u radnu knjižicu da je pas položio ispit u radu na krvnom tragu i on se prepisuje na utakmicama u gateru.

-Ispit u radu na krvnom tragu mogu polagati svi pozitivno ocenjeni psi, bez obzira da li su predhodno položili Ispit urodenih osobina.

-Ispit rada na krvnom tragu se sastoji iz dve discipline:

-Provera streloplašljivosti - odložnost s pucnjem

-Rad po krvnom tragu.

-Ocenjivanje:

Provera na pucanj se ocenjuje isto kao i na Svestranoj utakmici.

Rad na krvnom tragu se ispituje i ocenjuje kao i na Svestranoj utakmici. Krvni trag se psotavlja na isti način kao i na svestranoj utakmici.

 

 

SPECIJALNA UTAKMICA PASA JAMARA U GATERU NA DIVLJU SVINJU

 

- Na utakmici mogu učestvovati samo pozitivno ocenjeni psi sa položenim Ispitom urodenih osobina a kandidature se dodeljuju psima koji imaju položen Ispit u radu na krvnom tragu dok se ostali razvrstavaju u nagradne razrede, shodno ostvarenim rezultatima.

- Rad na divlju svinju se ispituje u gateru površine 2 hektara gusto obraslog terena sa najmanje jednim kaljužištem i visokom čekom sa koje sudije mogu pratiti rad psa.

- Pored sudija i vodiča u gateru se mogu nalaziti i pomoćnici za razdvajanje koje odredi organizator.

- U gateru se može nalaziti samo jedan primerak divlje svinje, zdrav i u dobroj kondiciji.

- Discipline:

- Krvni trag ( za pse koji nemaju položen a žele da im pas polaže na dotičnoj utakmici)

- Odloživost s pucnjem ( za pse koji nemaju položen ispit u radu na krvnom tragu a žele da im pas polaže krvni trag na dotičnoj utakmici.

Polaže se samo ako se polaže i krvni trag u protivnom pas može da se takmiči i da bude razvrstan u pripadajući nagradni razred prema ostvarenim ostalim rezultatima.

-Pretraživanje

-Istrajnost

-Glas kod svinje

-Oštrina

-Lovna upotrebljivost

Ocenjivanje:

- Rad na krvnom tragu :

Ocenjuje isto kao i na Svestranoj utakmici a može se prepisati sa Ispita u radu na krvnom tragu ili sa ocenske liste ukoliko pas ima položenu Svestranu utakmicu .

-Odloživost s pucnjem :

Ocenjuje kao i na ostalim utakmicama gde je predvideno da psi polažu ovu disciplinu.

-Pretraživanje:

Vreme za pretraživanje iznosi 7,5 minuta a ukupno vreme za rad psa 15 minuta. Pas koji pronade divlju svinju u kraćem vremenu od predvidenog, prekida mu se vreme za pretraživanje i meri mu se vreme za rad koje mo že biti najduže 7,5 minuta.

Ocene su od 4 do 1. Svako vraćanje psa do vodiča snižava ocenu za 1. Cetvrto vraćanje ili ne pronalaženje divlje svinje povlači diskvalifikaciju psa.

 

-Istrajnost:

Ocenjuje se od momenta kada je pas pronašao divlju svinju i traje najduže 7,5 minuta, bez obzira u kom minutu je pas pronašao divlju svinju. Sudije mogu prekinuti i ranije rad ukoliko, usled izražene oštrine pas, postoji opasnost po život psa.

Ocene su od 4 do 1. Svako napuštanje divlje svinje snižava ocenu za 1 poen.

 

-Glas:

Ocenjuje se od momenta kada pas pronade divlju svinju i za sve vreme rada.

Ocene su od 4 do 2.

 

-Oštrina:

4 - Pas mora konstantno da laje na udaljenosti manjoj od 2 metra iskazujući stalnu želju da ostvari zahvat i da napravi bar dva zahvata u toku rada.

3,5 -Lajanje sa udaljenosti maksimalno 1-2 metra, bez pravljenja zahvata,

3 -Lajanje sa udaljenosti do 3 metra,

2,5 -Lajanje sa udaljenosti do 5 metara.

 

-Lovna upotrebljivost:

Disciplina koja se uvodi kako bi dala prednost lovno upotrebljivim psima ispred preterano oštrih pasa za koje uvek postoji opasnost da stradaju u kontaktima sa divljom svinjom. Ispituje se za sve vreme rada u gateru od pretraživanja do pronalaženja i rada na divljoj svinji. Vrednuje se nos, sledoglasnost, istrajnost.

4 - Izuzetno brzo, sledoglasno pronalaženje svinje i uporno nastojanje da se ostvari kontakt uz konstantno lajanje sa distance maksimalno 2 metra

3,5-Brzo pronalaženje divlje svinje kvalitetno lajanje sa distance do 2 metra i povremeno hvatanje divlje svinje,

3 -Brzo pronalaženje divlje svinje povremeno lajanje sa čestim zahvatima,

2,5 -Brzo pronalaženje divlje svinje istovremeno pravljenje zahvata sa kratkim oglašavanjem u trenucima kada ga divlja svinja, za trenutak "skine" sa sebe da bi istog trenutka pas ponovo napravio zahvat. Svaki rad koji zbog preterane oštrine dovodi u opasnost život psa tako da sudije moraju da prekinu rad i pre isteka vremena predviženog za rad.

SPECIJALNA UTAKMICA PASA JAMARA U GATERU NA DIVLJU SVINJU
R. Br.
Disciplina
Koeficijent
I nagradni razred
II nagradni razred
III nagradni razred
Min.
Ocena
Max.
Ocena
Min.
Ocena
Min.
1.
Krvni trag
5
15
3
20
2
10
1
5
2.
Odloživost :
-Slobodan
3
9
3
12
2
6
2
6
-Sa povocem
1
4
4
4
3
3
2
2
3.
Pretraživanje
4
12
3
16
2
8
1
4
4.
Istrajnost
4
12
3
16
2
8
1
4
5.
Glas kod svinje
3
9
3
12
2
6
2
6
6.
Oštrina
8
32
4
40
3
24
2.5
20
7.
Lovna upotrebljivost
5
15
3
20
2
10
1
5
Osvojeno poena
99
136
69
46

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

RADNE OZNAKE

 

•  POTKOVICA I ZVEZDA upisuje se psu koji je položio i spit urodenih osobina

•  POTKOVICA upisuje se psu koji je položio utakmicu u veštačkom rovu,

•  CRTICA (s leva na desno, od gore na dole) upisuje se psu  koji sledoglasno prati trag zeca za minimum 2. Pas koji iz sledoglasnosti dobije ocenu 4 dobija dve crte s leva na desno, od gore na dole,

•  CRTICA (s leva na desno od dole na gore) upisuje se psu koji iz oštrine dobije ocenu minimum 4.Pas koji dobije iz oštrine na obe grabljivice, ocene 4 dobija dve crte s leva na desno,na gore.

•  ČETIRI CRTICE dobija pas koji je sledoglasan za 4 a iz oštrine na lisicu i jazavca dobije minimum 4

•  POTKOVICA, ZVEZDA, TROUGAO dobija pas koji je sa uspehom položio svestranu utakmicu

•  CRTICA (vodoravno) dobija pas oblajivač mrtve divljači,

•  CRTICA (uspravno) dobija pas pokazivač mrtve divljači,

•  PSU dobija pas koji je pobedio na svestranoj utakmici

•  DVE TAČKE I ZVEZDA dobija pas koji je položio ispit u radu na krvnom tragu sa odložnosti na pucanj,

•  ,,S,, dobija pas koji je položio utakmicu u gateru na divlju svinju. Pas koji na utakmici na divlju svinju, dobije minimum 4 iz oštrine dobija i kosu crtu s leva na desno, od dole na gore

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

  Pravilnik stupa na snagu usvajanjem na Skupštini KS SCG. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi PRAVILNIK O RADU JAMARA usvojen na skupštini JKS-a 19.11.1993.g.

Ovaj pravilnik se primenjuje od 01.01.2004.g.

Odgovorni za njegovo tumačenje Komisija za stručni rad pasa jamara KS SCG.

 

 

U Beogradu :